ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Updated: Jun 4


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.)

Θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς τον Δήμο Νισύρου, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν.4071/2012


27_2020-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ-ΟΡΘΗ
.
Download • 462KB

0 views0 comments

Recent Posts

See All

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2021για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ «ΔΗ.Κ.Ε.Ν.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ΔΕ Ηθοποιό για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ν

designed by Michael Pachos 

2021 Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση Νισύρου